Regulamin serwisu

Niniejszy Regulamin został sporządzony i jest stosowany przez serwis samochodowy firmy MAXOIL z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (adres: 62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Gorzelniana 4a), NIP: 923-169-51-36 oraz REGON: 36104560, poczta elektroniczna: warsztat@maxoil.pl oraz telefon: +48 61 444 53 54 wew. 2.

1. Przyjęcie samochodu

Serwis jest czynny w godzinach od 8:00 do 17:00 w dni powszednie i w soboty w godzinach od 7:00 do 13:00.

Przyjmowanie i wydawanie pojazdów odbywa się w godzinach pracy serwisu.

Przy przyjmowaniu samochodu, sporządzane jest zlecenie naprawy, na którym występuje zakres prac do wykonania.

Osoba pozostawiająca pojazd w serwisie zobowiązana jest do podpisania zlecenia naprawy w dniu przyjęcia pojazdu do serwisu.

Podpisanie zlecenia naprawy przez Klienta (lub przez jego pełnomocnika) oznacza jego zgodę na stosowanie niniejszych ogólnych warunków wykonywania napraw.

2. Odpowiedzialność za rzeczy pozostawione w samochodzie

Klient jest zobowiązany zabrać kosztowności i rzeczy znacznej wartości przewożone samochodem. Serwis nie ponosi ryzyka utraty lub uszkodzenia rzeczy pozostawionych w pojeździe.

3. Wykonanie prac

Prace wykonywane są zgodnie z treścią zlecenia naprawy. Naprawiający może dodatkowo wykonać – podczas realizacji zleconych napraw – prace, które uzna za niezbędne. W szczególności te, które związane są z bezpieczeństwem, nawet jeśli nie występują w zleceniu. Tym niemniej, w przypadku gdy cena wyżej wymienionych napraw może przekroczyć 10 % przewidywanego pierwotnie kosztu naprawy, naprawiający musi powiadomić o tym swojego Klienta i uzyskać jego zgodę. Jeżeli w trakcie wykonywanych prac zleconych serwis zdiagnozuje konieczność wykonania prac dodatkowych, to zakres tych prac i ich szacunkowy koszt zostanie przedstawiony Klientowi telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Różne zdarzenia spowodowane problemami w zwykłym działaniu serwisu lub też okolicznościami wyjątkowymi (takimi jak siła wyższa, problemy z zaopatrzeniem lub z winy podwykonawców), mogą opóźnić termin rozpoczęcia diagnostyki i naprawy pojazdu.

Naprawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy Klient nie zgodzi się na wykonanie napraw.

W przypadku odmowy/braku zgody na wykonanie prac dodatkowych (wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogowego), Klient pokwituje odbiór pojazdu niesprawnego na zleceniu naprawy.

Jeśli pojazd blokuje stanowisko naprawcze z winy Klienta, zostaje on obciążony kosztem użytkowania stanowiska w kwocie 80 zł brutto/godzina.

Klient upoważnia serwis do wykonania jazd testowych (w tym również na drogach publicznych) w celu określenia zakresu potrzebnych prac lub oceny jakości i poprawności prac wykonanych.

Naprawy poza siedzibą serwisu realizowane będą na podstawie pisemnego zlecenia Klienta.

Zawsze w godzinach pracy serwisu, Klient może skontrolować przebieg naprawy.

Przed rozpoczęciem naprawy wnętrze pojazdu jest zabezpieczane przed zabrudzeniem.

4. Ubezpieczenia

W przypadku jeśli koszty naprawy samochodu stanowią przedmiot rozliczeń Klienta z ubezpieczycielem, zakład naprawczy nie ma obowiązku występować w stosunkach z ubezpieczycielem, ani też nie ma obowiązku występować w żadnych sporach z ubezpieczycielem lub sprawcą szkody. Bez względu na ustalenia ubezpieczyciela zakład naprawczy ma prawo do wynagrodzenia zgodnie z treścią umowy z Klientem.

5. Naprawy pojazdów – gwarancja

Roszczenia gwarancyjne będą rozpatrywane zgodnie z warunkami gwarancji oferowanymi przez dostawcę danego podzespołu lub części. Części zamienne objęte gwarancją są przesłane do producenta w celu przeprowadzenia ekspertyzy technicznej. Jeśli roszczenie gwarancyjne Klienta zostało uznane, wadliwa część staje się własnością producenta.
Gwarancją nie są objęte materiały eksploatacyjne.

Gwarancja nie obejmuje również skutków nieprawidłowego używania pojazdu, błędu lub niedopatrzenia ze strony Klienta.

Usługi objęte są gwarancją 6-cio miesięczną.

Naprawy gwarancyjne wykonywane są przez serwis samochodowy firmy Maxoil, mieszczący się w Grodzisku Wielkopolskim na ulicy Gorzelnianej 4a.

Koszty transportu pojazdu do serwisu pokrywa Klient.

W przypadku dostarczenia części przez Klienta, gwarancja dotyczy wyłącznie poprawności procedur serwisowych.

6. Odbiór samochodu

Terminy odbioru samochodów ustalone są w zależności od możliwości naprawiającego w momencie zlecenia prac. Terminy te podawane są orientacyjnie. Różne zdarzenia spowodowane problemami w zwykłym działaniu serwisu lub też okolicznościami wyjątkowymi (takimi jak siła wyższa, problemy z zaopatrzeniem lub z winy podwykonawców), mogą opóźnić termin odbioru.

Klient ma obowiązek odebrać pojazd z serwisu najpóźniej po upływie 7 dni od daty powiadomienia o zakończeniu naprawy. Serwis powiadamia Klienta telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, a jeżeli jest to niemożliwe, za skuteczne powiadomienie uważa się nadanie listu poleconego na adres zamieszkania Klienta.

Po upływie tego terminu naprawiający ma prawo naliczenia opłaty za przechowywanie samochodu w wysokości 30,00 zł brutto za każdy dzień przechowywania. Jeżeli koszt przechowania pojazdu nieodebranego po naprawie przewyższy wartość tego pojazdu, pojazd przechodzi na własność serwisu. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie samochodu po wyznaczonym terminie odbioru.

Osoba odbierająca pojazd z serwisu zobowiązana jest do podpisania zlecenia naprawy.

Przyjmuje się, że poprzez odbiór samochodu po naprawie Klient zaakceptował naprawy zgodnie z treścią zlecenia – bez zastrzeżeń.

7. Wymienione części

Części zamontowane w ramach usługi pozostają własnością serwisu do momentu uiszczenia zapłaty przez Klienta.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakość materiałów i części dostarczonych przez Klienta.

Wymontowane części w ramach usługi nie podlegają zwrotowi Klientowi zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012r. o odpadach, Dz. U. 2013 poz. 21, rozdz. 12. Postępowanie z odpadami, Art.33.1 Posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarki odpadami, o których mowa w art. 16–31.

8. Płatność

Faktury i paragony sporządzane są według stawek obowiązujących w dniu zlecenia naprawy.

Koszty robocizny wyliczane są według norm czasowych i cennika lub zgodnie z indywidualnymi ustaleniami.

9. Sprawy sporne

Wszelkie sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla Serwisu.

Postanowienia niniejszych ogólnych warunków wykonywania napraw mogą w części nie mieć zastosowania ze względu na nadrzędne prawo lokalne.